Demo - Standings

 • 1
  Mike NBA 5 (Boston)
  9
 • 2
  Mike NBA 3 (Boston)
  8
 • 2
  Mike NBA 4 (Milwaukee)
  8
 • 4
  Mike NBA 1 (Milwaukee)
  6
 • 5
  Mike NBA 2 (Phoenix)
  2
Milwaukee1
Miami8
Cleveland4
New York5
Philadelphia3
Brooklyn6
Boston2
Atlanta7
Round 1
Milwaukee1
New York5
Philadelphia3
Boston2
Championship
LA Lakers7
Boston2
Final 4
Milwaukee1
Boston2
Denver1
LA Lakers7
Round 1
Denver1
Phoenix4
Sacramento3
LA Lakers7
Denver1
Minnesota8
Phoenix4
LA Clippers5
Sacramento3
Golden State6
Memphis2
LA Lakers7

Milwaukee1
Miami8
Cleveland4
New York5
Philadelphia3
Brooklyn6
Boston2
Atlanta7
Round 1
Milwaukee1
New York5
Philadelphia3
Boston2
Championship
Denver1
Boston2
Final 4
Milwaukee1
Boston2
Denver1
Memphis2
Round 1
Denver1
Phoenix4
Sacramento3
Memphis2
Denver1
Minnesota8
Phoenix4
LA Clippers5
Sacramento3
Golden State6
Memphis2
LA Lakers7

Milwaukee1
Miami8
Cleveland4
New York5
Philadelphia3
Brooklyn6
Boston2
Atlanta7
Round 1
Milwaukee1
New York5
Philadelphia3
Boston2
Championship
Denver1
Milwaukee1
Final 4
Milwaukee1
Philadelphia3
Denver1
Sacramento3
Round 1
Denver1
Phoenix4
Sacramento3
LA Lakers7
Denver1
Minnesota8
Phoenix4
LA Clippers5
Sacramento3
Golden State6
Memphis2
LA Lakers7

Milwaukee1
Miami8
Cleveland4
New York5
Philadelphia3
Brooklyn6
Boston2
Atlanta7
Round 1
Milwaukee1
Cleveland4
Philadelphia3
Boston2
Championship
Denver1
Milwaukee1
Final 4
Milwaukee1
Philadelphia3
Denver1
Sacramento3
Round 1
Denver1
Phoenix4
Sacramento3
Memphis2
Denver1
Minnesota8
Phoenix4
LA Clippers5
Sacramento3
Golden State6
Memphis2
LA Lakers7

Milwaukee1
Miami8
Cleveland4
New York5
Philadelphia3
Brooklyn6
Boston2
Atlanta7
Round 1
Milwaukee1
Cleveland4
Brooklyn6
Boston2
Championship
Phoenix4
Brooklyn6
Final 4
Milwaukee1
Brooklyn6
Phoenix4
Sacramento3
Round 1
Minnesota8
Phoenix4
Sacramento3
Memphis2
Denver1
Minnesota8
Phoenix4
LA Clippers5
Sacramento3
Golden State6
Memphis2
LA Lakers7